Perbandingan buku cerita dengan buku pelajaran di perpustakaan SD Maju Jaya adalah 5 : 12.

Banyak buku cerita 30 judul. Berapakah banyak buku pelajaran di perpustakaan tersebut?

Pembahasan

Diketahui:

Perbandingan Buku cerita dan buku pelajaran = 5 : 12

Jumlah buku cerita = 30 buku

Ditanya:

Banyak buku pelajaran = … ?

Jawab:

Buku pelajaran = x 30

= 12 x 6

= 72 buku

Jadi, banyaknya buku pelajaran di perpustakaan SD Maju Jaya adalah 72 buku.